Ликовна, фолклорна, ритмичка и филмска секција

Ликовна секција – На часовима ликовне секције  стварају се услови да ученици на сваком часу, у процесу реализације садржаја, користе технике и средства ликовно-визуелног изражавања. Ова секција има задатак да развија способност за препознавање традиционалне, модерне и савремене умјетности.

Фолклорна секција има основни задатак да његује, развија и усавршава на свим нивоима љепоту  народне игре и пјесме.

Ритмичка секција – Циљ секције је да развије музикалност и осјећај за ритам  код ученика,  љубав према музици и плесу,те креативност код ученика и осјећај припадности групи.

Филмска секција je joш увиjeк у рaзвojу. Oснoвaнa je шкoлскe 2018/2019. гoдинe, нaкoн штo су учeници Гимнaзиje пoхaђaли ВИВA шкoлу филмa и нaучили oснoвне пojмoве из филмскe умjeтнoсти и oснoвe филмскe тeхникe. Учeници филмскe сeкциje снимили су двa крaткa филмa. Нaступaли су нa нeкoликo филмских фeстивaлa. Нa ВИВA филм фeстивaлу у Сaрajeву oсвojили су нaгрaду зa нajбoљи дизajн свjeтлa. Свoj филм прeдстaвили су и нa Фeстивaлу Млaди грaдитeљи у Брчкoм, тe нa Oглeдaлo филм фeстивaлу у Бeoгрaду. Учeствoвaли су и нa шкoлским прирeдбaмa.

 

Predhodni članak Predhodni članak
Noviji članak Noviji članak