Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1948. godine i među najstarijim je visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje historije Fakultet je prolazio različite faze svoga razvoja. Neke od njih su bile posebno dramatične.

Svo vrijeme svog postojanja Fakultet je nastojao da odgovori zadacima koje su pred njega postavljali duštvena zajednica i šumarska struka. Prateći savremene tokove razvoja naučne misli u oblasti šumarstva nastojali smo osmisliti odgovarajuće studijske programe kroz koje bismo na najprihvatljiviji način prenijeli stečena znanja o unaprjeđenju šuma i šumskog zemljišta kao prirodnog resursa naše Države. Kroz različite vidove saradnje sa šumarskom privredom nastojali smo aktuelizirati i stečena znanja diplomiranih inženjera i pomoći im u rješavanju problema sa kojima se svakodnevno susreću u praksi. Od 1996. godine educiramo i kadrove iz oblasti Hortikulture. Ovaj studij realizujemo angažmanom nastavnika sa Arhitektonskog i Poljoprivredno-prehrmabenog fakulteta.

Danas Šumarski fakultet predstavlja obnovljenu i podmlađenu univerzitetsku članicu koja sa moderno opremljenim učionicama, laboratorijma, nastavnim učilima i zbirkama nastoji realizirati svoju misiju i viziju. Nadamo se da smo u tome uspješni. Naš prioritet je i dalje, kadrovsko i materijalno jačanje. Svjesni smo da nam je za ostvarenje ovih ciljeva, pored pomoći Države, potrebno i puno vremena i vlastitog odricanja. U našim redovima danas su četiri redovna profesora, osam vanrednih profesora, osam docenata, pet viših asistenata i pet asistenta.

Naša postignuća rezultat su podrške mnogih prijatelja i kolega: iz šumarske operative u BiH; sa univerziteta iz Njemačke, Švajcarske, Italije, Španije, Francuske, Kanade, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Norveške, Austrije, Finske, iz humanitarnih organizacija “Hope”, Austrija i “Alisei”, Italija, nevladinih i vladinih organizacija: WUS Austrija, Fond otvoreno društvo BiH – fondacija SOROŠ, DAAD Njemačka, i mnogih drugih.

Studijski programi Fakulteta

Od svog osnivanja do danas Šumarski fakultet u Sarajevu je koncipirao i realizirao brojne studijske programe. Svima njima zajedničko je jedno – nastojanje da se što je moguće bolje i organizovanije prenesu odgovarajuća znanja i vještine na studente kao kadrove budućnosti u oblastima šumarstva, hrotikulture i srodnim djelatnostima.

Trenutno se na Fakultetu realiziraju slijedeći studijski programi:

STUDIJ U SKLADU SA BOLONJSKIM PROCESOM

I CIKLUS – BACHELOR
Prvi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Bachelor šumarstva ili Bachelor hortikulture. Traje tri godine (šest semestara). Realizuje se po dva aktuelna plana i programa. Po Planu i programu iz 2008. godine kada je izvršeno prvo revidiranje plana i programa (Plan I ciklusa 2008/2009. godina, odsjek Šumarstvo i Plan I ciklusa 2008/2009. godina odsjek Hortikultura) i Planu i programu iz 2017. godine kada je izvršeno drugo revidiranje (Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Šumarstvo i Plan I ciklusa 2017-2018 godina odsjeka Hortikultura).

II CIKLUS – MASTER
Drugi ciklus obrazovanja vodi ka zvanju Magistar šumarstva ili Magistar hortikulture. Traje dvije godine (četiri semestra). Trenutno se izvode dva programa na službenim jezicima BiH i jedan međunarodni na engleskom jeziku. Prvi Master studij, pod nazivom Održivo upravljanje šumskim ekosistemima, namijenjen je za šumarstvo i srodne oblasti. Drugi studij pod nazivom Pejsažna arhitektura koncipiran je za potrebe hortikulture i pejsažne arhitekture. Treći, međunarodni Master program organiziran je iz oblasti Šumarske politke i ekonomike (FOPER). Prvi ciklus ovog programa realiziran je tokom studijskih godina 2007/2008. i 2008/2009. godina na partnerskim institucijama ovog programa. Drugi ciklus studija je u pripremnoj fazi i njegov početak se očekuje u studijskoj 2009/2010. godini.

III CIKLUS – Ph.D.
Treći ciklus studija vodi ka zvanju Doktora biotehničkih nauka. Studij traje tri godine (šest semestara).

STUDIJ PRIJE UVOĐENJA BOLONJSKOG PROCESA

DIPLOMSKI
Diplomski studij se realizuje po nastavnom Planu i programu iz 1996/1997. godine. Traje četiri godine (osam semestara). Fakultet nakon reforme visokog obarzovanja i uvođenja studija u skladu sa Bolonjskim procesom ne upisuje studente po ovom programu od studijske 2005/2006. godine. Nastava se izvodi samo za zatečene studente. Sve obaveze po ovom Planu i programu moraju se okončati najkasnije do 31. 12. 2013. godine.

POSTDIPLOMSKI STUDIJ
Ovaj studij realizuje se po nastavnom Planu i programu iz 1998/1999. godine. Traje dvije godine (četiri semestra). Aktuelno je raliziranje ovog programa u pogledu nastave za studente upisane po Konkursu iz 2008. godine.
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su započela postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171., stav 7.).
Fakulteti i akademije mogu organizirati nove cikluse postdiplomskog studija za sticanje naučnog zvanja magistra zaključno sa početkom 2011/2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo steći naučni stepen magistra nauka zaključno sa 31. 12. 2016. godine.(čl. 171, stav 14).

DOKTOR NAUKA
Shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” 22/10), lica koja su stekla naučno zvanje magistra nauka ili su započela studij za sticanje tog zvanja po propisima koji su važili prije uspostave studiranja po bolonjskom studiju imaju pravo na visokoškolskim ustanovama započeti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa zaključno sa krajem studijske 2010./2011. godine, s tim da se naučni stepen doktora nauka na ovaj način može steći zaključno sa 30. 09. 2015. godine (čl. 171, stav 6.).

 

Šumarski fakultet u Sarajevu

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon: +387 33 812 490/491

E-mail: info@sfsa.unsa.ba

Website: https://www.sfsa.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post