Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Fakultet kriminalističkih nauka osnovan je 1993. godine, kao civilna institucija, čime je pokazano da se i tada slijedilo savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je u cilju univerzitetske edukacije stručnjaka, koji svoj doprinos u uspostavljanju i održavanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini trebaju ostvarivati u svim institucijama koje se nalaze u lancu borbe protiv asocijalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca i grupa. Primarni ciljevi Fakulteta kriminalističkih nauka, kao članice Univerziteta u Sarajevu, jesu izvođenje nastavnog procesa za sticanje akademskih zvanja iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, s jedne strane, odnosno razvijanje i realizacija naučno-istraživačkog rada, koji se tretira kao osnov i podloga svim nastavnim aktivnostima koje se izvode na ovoj univerzitetskoj instituciji, s druge strane. Navedena, kao i činjenica da je Fakultet kriminalističkih nauka zasigurno jedan od lidera permanentnim programima renomiranih gostujućih nastavnika, legitimira ga kao jednu od vodećih institucija u edukaciji stručnjaka pomenutih profila. Edukacioni procesi na Fakultetu kriminalističkih nauka razvijani su i razvijaju se kroz dodiplomske i postdiplomske programe kao i kroz program za sticanje doktorata nauka, a koji su temeljno oslonjeni na zakonsku osnovu o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Također, Fakultet je u svom razvoju pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja koji su se stvarali kao rezultat međunarodnih aktivnosti na ovom polju. Fakultet kriminalističkih nauka je od svog osnivanja kontinuirano i intenzivno razvijao svoj nastavni i naučno-istraživački opus, te je nakon višegodišnjeg akademskog djelovanja, dostigao stepen strategijskog planiranja svog razvoja, koji je rezultirao novim i inoviranim nastavnim planom i programom dodiplomskog studija. Pored razvoja prvog ciklusa akademske edukacije Fakultet kriminalističkih nauka je pred dovršetkom i inoviranih programa za magistarski i doktorski studij, koji će se u potpunosti oslanjati na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area – EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area – ERA).

Svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri oblasti za koje je Fakultet kriminalističkih nauka Univerzitet u Sarajevo matičan: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije.

​Nastavni proces na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se organizuje kroz prvi, drugi, integrisani, stručni studij i treći ciklus baziran na konceptu „4+1+3“, ili „5+0+3“ ili „2+3+3“ što znači: četiri godine dodiplomskog studija, jedna godina postdiplomskog studija i tri godine doktorskog studija, ili pet godina integrisanog studija i tri godine doktorskog studija, ili dvije godine stručnog studija i tri godine integrisanog studija i tri godine doktorskog studija. Dodiplomski studij (4+1), koncipiran je u tri oblasti / smjera, koja traju po 4 godine:

  • Oblast/smjer Kriminalistika;

  • Oblast/smjer Kriminologija;

  • Oblast/smjer Sigurnosne studije.

Uspješnim okončanjem prvog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje BACHELOR (the degree of Bachelor) i to: BAKALAUREAT (BACHELOR) KRIMINALISTIKE (BA in Criminal Investigation); BAKALAUREAT (BACHELOR) BAKALAUREAT KRIMINOLOGIJE (BA in Criminology).

Integrisani studijski program „Upravljanje u kriznim situacijama“, pripada oblasti Sigurnosnih studija i traje deset (10) semestara ili pet godina. Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Magistar upravljanja u kriznim situacijama MAGISTAR (MASTER) UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA (MA in Crisis Management).

Stručni studijski program „Privatna sigurnost i zaštita od požara i eksplozija“  traje četiri (4) semestara ili dvije godine. Od ukupno 19 nastavnih predmeta koje student mora odslušati u četiri semestra, dva su predmeta predviđena kao praktična, terenska ili stručna praksa. Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Stručnog specijaliste privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija. Nakon Stečene kvalifikacije Stručni specijalista privatne sigurnosti i zaštite od požara i eksplozija, student može upisati treću godinu integrisanog studijskog programa. “Upravljanje  u kriznim situacijama”.

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

t. +387 33 561 200 (centrala)

t. +387 33 561 201 (dekanat)

f. +387 33 561 201 (fax)

fkn@fkn.unsa.ba

https://www.fkn.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post