Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu

  • Početna

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu je osnovan 1961. godine, a prva generacija studenata upisana je godinu dana ranije, u okviru tad postojećeg Tehničkog fakulteta u Sarajevu.

Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH.

Od osnutka pa do danas na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu
– diplomirala su 4646 studenta
– stupanj magistra steklo je 312 kandidata
– stupanj doktora tehničkih nauka steklo je 105 kandidata.

Studij se odvija u okviru četiri odsjeka:
– Odsjek za automatiku i elektroniku
– Odsjek za elektroenergetiku
– Odsjek za računarstvo i informatiku
– Odsjek za telekomunikacije

Nakon završetka prvog (dodiplomskog) i drugog (diplomskog) ciklusa student se može zaposliti ili nastaviti studij u okviru trećeg (postdiplomskog) ciklusa, koji traje tri godine (180 ECTS bodova) i koji omogućuje stjecanje naučne titule doktor tehničkih nauka.

Treći ciklus studija na Elektrotehničkom fakultetu bit će organiziran počev od akademske 2010/2011 do kada će drugi ciklus završiti studenti prve generacije studija ETF-B.

U cilju međunarodne verifikacije i priznavanja kvalitete svojih nastavnih programa Fakultet se intenzivno priprema za njihovo akreditiranje od strane neke od renomiranih Europskih agencija. U tu svrhu je tokom zimskog semestra tekuće akademske godine izvršena testna aktreditacija nastavnog programa I ciklusa na Odsjeku za računarstvo i informatiku kod poznate njemačke akreditacijske agencije ASIIN (vidjeti na linku: www.asiin.de/english/newdesign/index_ex5.html).

Osim aktivnosti u svojoj osnovnoj edukativnoj djelatnosti, Elektrotehnički fakultet je od svog osnutka pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i ostalih aktivnosti vezanih za promociju nauke i tehnologije.

Fakultet je posjedovao niz laboratorija u okviru svoje predratne lokacije u Lukavici, gdje su se realizirali mnogi istraživački i razvojni projekti koji su direktno ugovarani sa fondovima za naučni rad na republičkom i saveznom nivou, kao i sa industrijskim gigantima kao što su bili Energoinvest, Elektroprivreda BiH, Unis, Famos i drugi.

Fakultet je također realizirao i niz istraživačko razvojnih projekata za tadašnje Sizove za naučni rad i na Saveznom i Republičkom nivou, a bio je u periodu od 1985-1991 nosilac nekoliko velikih projekata koji su imali oznaku DC (Društveni ciljevi) i imali su značajna sredstva i budžet za višegodišnja istraživanja i razvoj u okviru tadašnje države Jugoslavije.

Trenutno se na Fakultetu realizira 8 projekata za Kantonalno ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, 4 projekta za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke , 2 projekta se realiziraju u međunarodnoj naučnoj saradnji u okviru FP6, jedan projekt je u okviru FP 7 projekata Evropske unije, 2 projekta u okviru Tempus-a , kao i 5 projekata za naručioce iz privrede i industrije sa kojima Fakultet ima ugovore o poslovno tehničkoj saradnji. Više podataka o ovim prijektima se može naći na Web portalu ETF-a na linku: Opens internal link in current windowwww.etf.unsa.ba

Elektrotehnički fakultet je i organizator međunardnih naučnih skupova i simpozija, koji su nasljednici poznatog i tada vrlo referentnog Simpozija koji se održavo na Jahorini i bio posvečen informacionim tehnologijama, i to :

– BIHTEL, bijenalni simpozij iz oblasti telekomunikacija (parne godine)
– ICAT, bijenalni simpozij iz oblasti informacionih, komunikacionih i automatizacionih tehnologija (neparne godine)

Kako i zašto upisati ETF?

Projekti i mobilnost

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, 71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700 Fax: ++387 33 250 725

E-mail: etf@etf.unsa.ba

Website: http://www.etf.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post