Arhitektonski fakultet u Sarajevu

 • Početna

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. god. Prošlo je šest decenija od osnivanja studija arhitekture, odnosno današnjeg Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Šezdeset generacija studenata opredijelilo se za ovaj kreativni i humani poziv i otisnulo se raznim životnim putevima. Bilo je većih i manjih promjena, promjene društveno-ekonomske situacije, transformacije nastavnog procesa, promjena zakonske regulative, promjena nastavnog kadra i uslova rada, ali se uvijek nastojao održati kvalitetan profil i kompetencija studenta, odnosno budućeg arhitekte. O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti. Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj “Sarajevskoj školi arhitekture”. Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali. Curriculum i nastavni program Fakulteta, u najvećoj mjeri, je kompatibilan sa većinom evropskih fakulteta iste orijentacije. Arhitektonski fakultet tradicionalno ima redovnu saradnju sa pojedinim fakultetima u svijetu, te razmjenu nastavnog i studentskog kadra i istraživačkih procesa. U januaru 2009. godine usvojen je novi Zakon o visokom obrazovanju, kojim je predviđena izmijenjena organizacija rada Univerziteta tako da Arhitektonski fakultet postaje organizaciona jedinica integriranog Univerziteta u Sarajevu. Arhitektonski fakultet u Sarajevu, sa adresom ulica Patriotske lige 30., je registriran za obavljanje slijedećih djelatnost:

 • Organizovanje i izvođenje dodiplomskog studija, naučnog i stručnog područja arhitekture i urbanizma,
 • Organizovanje i izvođenje postdiplomskih naučnih i specijalističkih studija iz naučnog područja arhitekture i urbanizma,
 • Naučno-istraživački rad u naučnom području arhitekture i urbanizma,
 • Nostrifikacija i ekvivalencija inostranih svjedočanstava i diploma,
 • Vještačenje i ekspertize,
 • Izdavanje stručnih časopisa iz oblasti tehničkih nauka, naučnog područja arhitekture i urbanizma, te edicija, knjiga, monografija, udžbenika, skripti, biltena, publikacija iz navedenog područja,
 • Bibliotečku i izdavačku djelatnost za potrebe nastave, naučnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada,
 • Stručna djelatnost u području arhitekture, investiciono-tehnička dokumentacija, projekti i studije pejsažne arhitekture, urbanistički i prostorni planovi i drugi projekti i studije u području arhitekture i urbanizma, zaštite i unapređenja čovjekovog okoliša za visoko stručne i složene programe.

KATEDRE:

 • Katedra za prostorno i grafičko prikazivanje;
 • Katedra za teoriju i historiju arhitekture;
 • Katedra za arhitektonsko projektovanje;
 • Katedra za urbanizam i prostorno planiranje;
 • Katedra za arhitektonske konstrukcije i tehnologiju građenja;
 • Katedra za konstruktivne sisteme;

Opći nastavni predmeti:

 • Strani jezik;
 • Fizička kultura;

Adresa: Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Tel:+387 33 213 493

E-mail: senkap@af.unsa.ba

Website: http://af.unsa.ba/

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post