Pisanje motivacionog pisma

 • Почетна

Motivaciono pismo je esej koji predstavlja obavezan dio dokumentacije kod većine konkursa za – posao, stipendiju, praksu, volontiranje, studije u inostranstvu ili studentsku razmjenu.

Osnovni cilj motivacionog pisma je prikazati sebe u najboljem svjetlu i ubjediti komisiju da izabere upravo vas. Mnogo je ličnije od CV-ja ili propratnog pisma, te dozvoljava veliku dozu subjektivnosti i slobodu kada su u pitanju forma i način pisanja.

Poželjno je da vaše motivaciono pismo odgovori na sljedeća pitanja:

 • Zašto želite da budete dio organizacije/programa za koji konkurišete?
 • Zašto smatrate da ste vi prava osoba za taj posao/program?
 • Na koji način se posao/program uklapa u ciljeve koje želite da postignete?
 • Šta je ono što vi možete da ponudite?
 • Koji su vaši motivi za uspjeh na tom poslu/programu?

Pravila prilikom pisanja motivacionog pisma

Postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati prilikom pisanja:

 • Motivaciono pismo ne bi trebalo da bude predugačko (poželjna je jedna stranica A4 formata).Trebalo bi da bude napisano precizno, na razumljiv i logičan način. Potrudite se da razdvojite uvod, srednji dio i zaključak.
 • Trebalo bi da bude lično, da pokaže ko ste, šta umete i šta želite.
 • Pomenite samo iskustva koja imaju veze sa onim za šta aplicirate; nemojte nepotrebno ići u širinu.
 • Pokušajte da povežete ciljeve institucije kojoj šaljete pismo sa svojim ciljevima.
 • Navedite kako biste vi doprinijeli poslu/programu za koji konkurišete. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprinijeti.
 • Ukratko pojasnite šta ste studirali/studirate i na kom ste nivou studija.
 • U zaglavlju uvek navedite svoje ime i prezime, kao i broj telefona, adresu, mejl adresu i datum (vidjeti dolje).
 • Navedite naziv institucije kojoj šaljete pismo. Ukoliko znate ime i prezime osobe koja će čitati pismo, napišite ih.
 • Nastojte da pronađete pravu mjeru – nemojte se hvaliti previše, niti biti previše skromni.
 • Navedite samo tačne informacije.

Ne zaboravite:

 • da se prije početka pisanja vašeg motivacionog pisma dobro informišete o poslu/programu za koji aplicirate;
 • da odvojite dovoljno vremena za pisanje pisma;
 • da će vaše motivaciono pismo možda biti jedno od nekoliko hiljada, dakle, budite kreativni i potrudite se da ostanete u sjećanju;
 • da treba da se izdvojite od svoje konkurencije;
 • da pokažete da ste vrijedna i odgovorna osoba, spremna za saradnju, dalje učenje i usavršavanje;
 • da su ispravnost, urednost i stil od velike važnosti. Iznova provjeravajte pravopis, slaganje glagola i lica, sintaksu.

Moguća forma motivacionog pisma

U gornji lijevi ugao pišete:

 • Ime kontakta
 • Poziciju kontakta
 • Ime organizacije
 • Adresu organizacije

U gornji desni ugao pišete:

 • Vaše ime
 • Adresu
 • Telefon
 • Mejl adresu
 • Datum kad šaljete pismo

Centralni dio pisma čini tekst koji je organizovan u tri paragrafa.

Na kraju pišete:

S poštovanjem,
Ime i prezime

Prvi paragraf treba da sadrži osnovne informacije:

 • Ko sam ja?
 • Šta želim?
 • Kratko objašnjenje o trenutnom angažmanu.

Drugi paragraf

Potrebno je da ukratko opišete vaša:

 • Stečena znanja;
 • Praktična iskustva;
 • Dodatne edukacije;
 • Volonterski rad.

Ovdje objasnite:

 • Povezanost vaših znanja/iskustava/volonterskog rada i budućeg radnog mjesta / buduće stipendije;
 • Povezivanjem potvrđujete vašu snažnu motivisanost za dotični posao;
 • Nemojte da ponavljate informacije iz CV-ja.

STAR model

S (situation) – situacija
T (task) – zadatak
A (activity) – aktivnost
R (result) – rezultat

Primjer:

Tokom dvomjesečnog volonterskog rada (S) u ustanovi za djecu sa posebnim potrebama, dobro sam se upoznala sa teškoćama (T) sa kojima se ta djeca suočavaju. Svakodnevno sam se brinula o djeci (A) zajedno sa njihovim psihologom, što me je dodatno motivisalo i doprinijelo mojoj odluci da se prijavim za ovaj posao/stipendiju/praksu (R).

U motivacionom pismu treba da odgovorite na pitanje “Zašto sam baš ja prava osoba za ovaj posao?” Pitanje nije kako će meni da pomogne posao, već zašto sam ja prava osoba za taj posao.

Osobine koje se očekuju od kandidata

 • Znanje iz oblasti, posvećenost radu;
 • Motivacija, entuzijazam, jasne namjere;
 • Kreativnost, originalnost, sposobnost rješavanja problema;
 • Sposobnost planiranja i sprovođenja planova u djela;
 • Sposobnost komunikacije, pisane i usmene;
 • Zrelost, emocionalna stabilnost i sposobnost da se nosi sa stresom i suočava sa izazovima;
 • Liderske vještine;
 • Samopouzdanje, inicijativa, nezavisnost i prilagodljivost;
 • Odgovornost i
 • Rast potencijala, želja za uspjehom, posvećenost ciljevima.

Prilikom pisanja motivacionog pisma potrudite se da nađete pravu mjeru između:

 • hvaljenja/pretjerane skromnosti;
 • dodvoravanja/pokazivanja znanja i motivacije.

Potrebno je da sebi postavite pitanje: „Zaista, a zašto sam ja prava osoba za njih?“

Mogući odgovori:

 • Zato što već imam mnogo znanja iz date oblasti, sada želim da stečena znanja primijenim u praksi, a posao za koji apliciram može to da mi pruži.
 • Zato što smatram da data organizacija ima odlično organizovan sistem rada, jasna pravila i procedure.
 • Znanja i modele stečene u prethodnim iskustvima i tokom studiranja želim da prenesem na novi posao, lokalnu zajednicu, okruženje i slično.
 • Zato što organizacija omogućava napredovanje i dodatne edukacije.

U motivacionom pismu nastojte da:

 • odgovorite na sve zahtjeve konkursa,
 • budete originalni,
 • koristite jasne riječi,
 • povežete paragrafe u smisaonu cjelinu,
 • prvim paragrafom privučete pažnju,
 • poslednjim paragrafom impresionirate čitaoca.

 

Preuzeto sa: razvojkarijere.uns.ac.rs

Previous Post Previous Post
Newer Post Newer Post